Algemene Verkoopsvoorwaarden


  1. KermtStroomt, noch Tom Nijsen, kan verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat je na één gesprek (met of zonder zonnekoffie, thee of biobier) reeds gebeten zal zijn door de waardevolle inzichten die dit gesprek je mogelijks oplevert over je eigen energie voorziening.
  2. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, zelfs als die opgesteld werden na deze standaardverkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking uitdrukkelijk vooraf schriftelijk worden overeengekomen.
  3. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 werkdagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt KermtStroomt zich het recht voor om een forfaitaire intrestbetaling te vragen van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van €125,00. KermtStroomt is gerechtigd om bij niet tijdige betaling zonder voorafgaande waarschuwing elke levering van diensten op te schorten.
  4. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum uitblijft, behoudt KermtStroomt zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. Alle gerechtskosten zijn voor rekening van de klant.
  5. Bepaalde landen passen bronheffingen toe op het bedrag van de facturen, in overeenstemming met hun interne wetgeving. Eventuele bronheffingen worden door de klant aan de belastingdienst betaald. In geen geval kan KermtStroomt betrokken worden in kosten die verband houden met de wetgeving van een land. Het factuurbedrag is daarom in zijn geheel verschuldigd aan KermtStroomt en omvat geen kosten die verband houden met de wetgeving van het land waarin de klant is gevestigd.
  6. KermtStroomt verbindt zich ertoe haar best te doen om tijdig performante diensten te leveren binnen de overeengekomen termijnen. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverbintenis. KermtStroomt kan in geen geval door de klant worden verplicht om als derde op te treden in het kader van een schadeclaim die door een eindklant tegen de klant wordt ingediend.
  7. Om ontvankelijk te zijn, moet KermtStroomt binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gebracht van elke vordering door middel van een aangetekende brief naar haar maatschappelijke zetel.
  8. Op al onze contractuele relaties is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbank te Hasselt.